Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

Korean HomestayJo and I had the opportunity this past weekend to participate in a Korean Homestay. This program introduces you to a traditional Korean village, food, and home.

The post Korean Homestay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét