Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

800HP Volkswagen Golf 6 R 3.6 HGP Biturbo!This video features the most extremely tuned Golf: a 800HP Volkswagen Golf 6 R 3.6 HGP Biturbo racing on a closed airfield against other supercars! Damn..this …

The post 800HP Volkswagen Golf 6 R 3.6 HGP Biturbo!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét