Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

Brutal Golf Mk2 1150HP 16V Turbo Acceleration from Boba-Motoring!!! Full VideoBobas VW Golf Mk2 4Motion 2.0L 16V Turbo street car with 1150HP & 1034Nm 58psi on E85 fuel. Turbocharger from extreme Tuners GTX42. CNC head porting …

The post Brutal Golf Mk2 1150HP 16V Turbo Acceleration from Boba-Motoring!!! Full Video

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét